ដឹង​អត់! ភព​ណិ​ប​ទូ​ន ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញ​ជា​លើកដំបូង​ពេលណា?

ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​គឺ​នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៨៤៦ ជា​ពេលដែល​អាវ​កាស​យានិក​ជនជាតិ​អាល្លឺម៉ង់​ដែលមាន​ឈ្មោះ Johann Gottfried Gale បាន​រកឃើញ​វត្តមាន​ភព​ទី៨ ដែល​ត្រូវបាន​ស្គាល់​ឈ្មោះថា