ដឹង​អត់ថា ឈុត «ប៊ី​គី​នី» ដំបូង​បំផុត​លើ​លោក​ផលិតឡើង​នៅពេលណា​និង​កន្លែង​ណា?

ប៊ី​គី​នី ឬ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស Bikini ជា​ឈុត​ខោអាវ​ក្នុង​សំគាល់​សម្រាប់​មនុស្ស​ស្រី ដែល​ត្រូវបាន​គ្រប់គ្នា​ស្គាល់ និង​មានការ​រចនា​ម៉ូត​ច្នៃ​ទៅតាម​ចំណង់​ចំណូលចិត្ត​មនុស្ស​តាម​តំបន់​នានា​នៅលើ​ពិភពលោក