អាថ៌កំបាំង​របស់​ការ “ស្ងាប” និង​ហេតុផល​ដែល​ធ្វើឱ្យ​អ្នកដទៃ​ត្រូវ​ស្ងាប​តាម…

ស្ងាប ជា​អា​ការដែល​យើង​ជួបប្រទះ​ជា​ញឹកញាប់​នៅលើ​មនុស្ស​គ្រប់​វ័យ ដែល​រហូតមក​ដល់ពេលនេះ​ហើយក៏​នៅតែ​មិនទាន់មាន​ចម្លើយ​ដែល​ច្បាស់លាស់​ណាមួយ​បញ្ជាក់ថា ហេតុអ្វី​បាន​មនុស្ស​យើង​ត្រូវ​ស្ងាប​នៅឡើយ