មក​ស្វែងយល់​អំពី​ការ​លួច​យក​អត្តសញ្ញាណ​តាម​អន​ឡាញ

បច្ចុប្បន្ន​បទល្មើស​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​មាន​ច្រើនណាស់ ជាពិសេស​គឺ​ក្រុម Hacker ចូលចិត្ត​លួច​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រោះ​វា​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​សម្រាប់​ពួកគេ។