អគារសេតវិមានអាមេរិកត្រូវបានកសាងឡើងដោយទាសករ

តាមប្រភពព័ត៌មានដែលស៊ីអិនអិនធ្លាប់បានចេញផ្សាយដោយនិយាយថា មានប្រធានាធីបតីអាមេរិកដល់ទៅ១២នាក់ ដែលធ្លាប់មានទាសករប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ ៨នាក់ក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីទាំងនោះ