10 ចំណុច​គួរ​រិះគិត ដើម្បី​ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​មាន​សុភមង្គល

ឆាក​អាពាហ៍ពិពាហ៍​អាចជា​ឆាក​បញ្ចប់​ដ៏​សែន​មហា Happy  តែ​សម្រាប់​ជីវិត​ពិត​វិញ ការរៀប​ការ ឬ​ការយល់ព្រម​រួម​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​ជា​ជីវិត​គូ គឺ​គ្រាន់តែ​ជាការ​ចាប់ផ្ដើម​នៃ​ការ​សាង​ក្រុមគ្រួសារ​ប៉ុណ្ណោះ។