សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់ចេញ​វិធានការ​កំណត់​ការចេញ-ចូល និង​គ្រប់គ្រង​នៅ​តំបន់​លឿង លឿងទុំ និងតំបន់​ក្រហម

គណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានដាក់​ចេញ​វិធានការ​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​មួយ លើ​ការកំណត់​ការចេញចូល និង​ការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្ត​នៅ​តំបន់​ពណ៌​លឿង លឿងទុំ និង​តំបន់​ក្រហម នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឱ្យបាន​ល្អប្រសើរ