ប្រវត្តិខ្លះៗនៃ​ប្រាក់​អ៊ឺ​រ៉ូ​របស់​សហគមន៍​អ៊ឺរ៉ុប

នា​ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩ ជា​ពេលដែល​រូបិយប័ណ្ណ​របស់​តំបន់​អ៊ឺរ៉ុប​គឺ​ប្រាក់​អ៊ឺ​រ៉ូ (Euro) ត្រូវបាន​បង្ហាញខ្លួន​ជា​លើកដំបូង គិត​ចាប់តាំងពី​ពេលដែល​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​បាន​រួបរួមគ្នា​ក្រោម​រជ្ជកាល​របស់​ស្តេច Charlemagne សតវត្ស​ទី៩ មកម្ល៉េះ។