អ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញក្រុមហ៊ុនវីរប៊ុនថាំម្នាក់រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

រដ្ឋាភិបាលខេត្តប៉ៃលិន បានសម្រេចពីការបិទចេញ-ចូល និងការធ្វើអាជីវកម្មបណ្តោះអាសន្នសាខាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនវវីរ:ប៊ុនថាំ ក្រោយពីរកឃើញអ្នកបើកបរម្នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។