តើអង្គែកើតមកពីណា ហើយយើងត្រូវការពារដូចម្ដេច?

អ្វីទៅជាអង្គែ? អង្គែគឺជាជំងឺមួយស្បែកក្បាលមួយប្រភេទ ដែលកើតមានឡើងដោយសារតែភាពខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកា ហើយវាតែងតែកើតមានលើមនុស្ស ទាំងឡាយ