នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ឥណ្ឌា​ជាស្ត្រីតែមួយគត់ ​ត្រូវបាន​ធ្វើឃាត​ដោយ​អង្គរក្ស​ផ្ទាល់ខ្លួន

រំលឹក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​របស់​ឥណ្ឌា​ដែល​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជា​ស្ត្រី​មួយរូប ត្រូវបាន​ក្រុម​អង្គរក្ស​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់គាត់​ធ្វើឃាត​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ធ្វើការ​នា​ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៨៤ ។