លាងបន្លែយ៉ាងណា ឱ្យមានសុវត្ថិភាពចំពោះសុខភាព

ការជ្រើសរើសទិញបន្លែ និងលាងបន្លែគឺជារឿងសំខាន់មួយដែរ ព្រោះពេលខ្លះក៏យើងមិនដឹងថា បន្លែដែលគេយកមកលក់នោះ ជាបន្លៃដែលគ្មានសារធាតុពុល និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬក៏​មាននោះឡើយ