នៅចាំរូបថតមួយសន្លឹកនេះទេ ឥឡូវវាត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃជិត ៥០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក

ភាពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ៤ឆ្នាំម្នាក់ ដែលឈរនៅមុខការឆាប់ឆះអាគារ បង្ហាញពីទឹកមុខញញឹម និងត្រូវបានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមយកទៅបង្ហោះ