តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម៉េចនៅពេលត្រូវពស់ចឹកភ្លាមៗ?

ការ​ត្រូវ​ពស់ ឬ​សត្វ​មាន​ពិស​ចឹក ឬ​ខាំ មិនមែនជា​រឿង​ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ​ខ្លួន​ឡើយ។ ការ​ដើរលេង​នៅក្នុង​ចម្ការ​ក្រោយ​ផ្ទះ ឬ​សូម្បីតែ​ទៅ​ដើរលេង​នៅតាម​ខេត្ត យើង​អាច​នឹងមាន​ឱកាស​ត្រូវ​សត្វ​ពស់​ចឹក​បាន​គ្រប់ពេលវេលា។