រឿង12យ៉ាង ​ដែល​ត្រូវ​ជួប​ពេល​នៅក្នុង​មន្ទី​ពេទ្យ​ក្រោយពេល​ប្រសូត​ហើយថ្មីៗ

តើ​អ្នក​ម្តាយ​មានគភ៌​គ្រប់រូប​ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​ហើយ​ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការ​ប្រសូត (ឆ្លងទន្លេ) បុត្រ និង​ការ​ស្ថិតនៅក្នុង​មន្ទី​ពេទ្យ​ក្នុងអំឡុងពេល​ក្រោយ​ប្រសូត​នោះ? ហើយ​តើ​នឹងមាន​អ្វី​កើតឡើង​ខ្លះ​នៅពេល​អ្នក​គេង​សម្រាក​នៅក្នុង​មន្ទី​ពេទ្យ​ក្នុងអំឡុង​ពេលនោះ