ប្រយោជន៍ 6 យ៉ាង​ដែល​បានមកពី​ការ​ងូតទឹក​ដែល​អ្នក​នឹកស្មាន​មិន​ដល់

ប្រយោជន៍​របស់​កា​រងូ​ត​ទឹក មិនបាន​ជួយ​ផ្តល់ឱ្យ​យើង​ត្រឹមតែ​ភាពស្រស់ថ្លា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ការ​ងូតទឹក​នៅបាន​ផ្តល់​ប្រយោជន៍ចំពោះ​សុខភាព​ច្រើនជាង​ការគិត​ទៅទៀត។