អ្នក​កើត​ជំងឺ​ឈឺ​ឆ្អឹង​រ៉ាំរ៉ៃ គួរ​ពិសារ​ទឹក​នេះ

សម្រាប់​អ្នក​កើត​ជំងឺ​ឈឺ​ឆ្អឹង ឈឺសន្លាក់​ដៃជើង ដែលមាន​សភាព​យូរ​ឆ្នាំ​រ៉ាំរ៉ៃ មាន​អារម្មណ៍​ពិបាក​តានតឹង​នៅក្នុង​ខ្លួន​នោះ លែងមាន​កង្វល់​ទៀតហើយ