មែនឬ? ដែលថា មិនគួរ​ញ៉ាំ​ទឹក​ក្នុង​ដប​ដែល​ទុកចោល​នៅក្នុង​ឡាន…

មិន​ថា​អ្នកមាន​រថយន្ត​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​អត់​នោះទេ តែ​ពេលណា​ក៏ដោយ​ដែល​អ្នកជិះ​នៅក្នុង​ឡាន អ្នក​តែងតែ​ឃើញ​មាន​ដប​ទឹក​នៅក្នុង​ឡាន​ជានិច្ច មិនថាតែ​ដប​តូច ដប​ធំ ឬ​មានទឹក​ទាំងដបៗ