10 សញ្ញាដែលបង្ហាញថា រាងកាយខ្វះសារធាតុដែកហើយ

រឿងចំណីអាហារក្នុងយុគសម័យនេះសំខាន់ចំពោះរាងកាយយើងខ្លាំងណាស់ ព្រោះយើងប្រើប្រាស់រាងកាយរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទើបយើងចាំបាច់ត្រូវតែមើលថែទាំ ខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ដែរ