ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង Pfizer អាច​រកចំណូលបាន​ពី​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ-១៩ រហូតដល់២៦ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​អាមេរិក Pfizer Inc បាន​ព្យាករ​ថា ខ្លួន​នឹង​ទទួលបាន​ចំណូល​ពី​ការលក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ-១៩ ចំនួន ២៦ពាន់​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយ​កើនឡើង​ជាង ៧០% បើ​ធៀប​នឹង​ការ​ព្យាករ​មុននេះ។