ក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យ​ចំនួនបីទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

តាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​៤​ឧសភា​នេះ មន្ទីរពេទ្យ​ឯកជន​ទាំង​៣​នោះ មាន​មន្ទីរពេទ្យ​សង់​ត្រា​ល់ ដែល​ស្ថិតនៅ​សង្កាត់​ផ្សារ​ថ្មី​៣