តើ​អាមេរិក​បានធ្វើ​អ្វី​ខ្វះ​ដើម្បី​យក «កោះ​ហា​វ៉ៃ» មក​ធ្វើជា​រដ្ឋ​ទី៥០ របស់ខ្លួន?

កោះ​ហា​វ៉ៃ​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ជឿជាក់ថា មាន​វត្ត​មាននៃ​ជនជាតិដើម Polynesian ដំបូង​កាលពីដើម​ទសវត្ស​ទី៨ និង​បាន​បន្ត​រស់នៅ​ទីនោះ​រហូតដល់​ទសវត្ស​ទី១៨