ក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ តើពេលណាអ្នកអាចរួមភេទបានវិញ?

ក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ តើពេលណាអ្នកអាចរួមភេទបានវិញ?

ការសិក្សាថ្មីមួយ បានរកឃើញថា វីរុសកូវីដ១៩ អាចបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺដល់ទៅ៣ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃរកឃើញវីរុសក្នុងខ្លួនដំបូង។

ការសិក្សាលើអ្នកជំងឺ ម្នាក់ នៅប្រទេសចិនបានរកឃើញថា ទោះបីជា ពីជំងឺកូវីដ-១៩ហើយក្ដី ប៉ុន្តែវា នៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកកាមបុរស។

ទោះបីជាវីរុសកូវីដ១៩ មិនមែនជាវីរុសឆ្លងតាមការរួមភេទ តែអ្នកជំនាញនៅតែណែនាំថា អ្នកជាសះស្បើយពីកូវដ១៩ គួររងចាំគ្រប់រយៈពេល២៤ ទៅ៣០ថ្ងៃ ក្រោយ។