ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១៥នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ «គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 15 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 03 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 12 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,636 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,023 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់