ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ២៧នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ «គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 27 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 27 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,591 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,003 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់