ហេតុអ្វីបានសាលារៀននៅប្រទេសជប៉ុន តំរូវឲ្យកូនសិស្សដើរទៅរៀនដោយខ្លួនឯង?

មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញកូនសិស្សជប៉ុននាំគ្នាដើរទៅរៀនជាក្រុមៗ ហើយ
មូលហេតុដែលសាលារៀនជាច្រើនកំណត់ឲ្យកុមារត្រូវដើរទៅសាលាដោយខ្លួនឯង និងហាមអាណាព្យាបាលមិនអោយយកឡានជូនទៅរៀនទោះបីជីវភាពមាន ឬក្រ ក៏ដោយ។

ជួយកែបញ្ហា ចរាចរនាពេលព្រឹក នៅមុខសាលារៀន

កាត់បន្ថយភារកិច្ចរបស់អាណាព្យាបាល

ជួយបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពដល់កុមារដែលមានផ្ទះនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា

បង្ហាត់ឲ្យមានភាពទៀងពេលវេលា
បង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ក្មេងធំៗ ដែលត្រូវមើលថែរការពារក្មេងតូចៗទាំងពេលទៅ និងពេលមក ។

ដូច្នេះយើងបានឃើញថា គ្រាន់តែការផ្លាស់ប្តូរឲ្យកូនសិស្សដើរទៅសាលារៀនដោយខ្លួនឯងនោះ នឹងទទួលបាន
អ្វីល្អៗជាច្រើន លើការអភិវឌ្ឍន៏របស់កុមារ ។