ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១១នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់«គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 11 (អូមីក្រុងទាំងអស់) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ នាក់ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 11 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,564 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,991 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់