ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១៨នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 18 (អូមីក្រុងទាំងអស់) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 18 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,553 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,982 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់