ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៩០នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ០៨នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 09 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 08 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 09 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,535 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,971 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់