ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១០នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 10 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 10 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,526 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,963 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់