ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៦នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 06 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 06 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,516 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,952 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,014 នាក់