ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៣នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 03 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (   មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»

– អ្នកដំណើរពីបរទេស 03 នាក់ (អូមីក្រុង)

 

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,510 នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,940 នាក់

– អ្នកស្លាប់= 3,013 នាក់