ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១២នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ១៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០៣នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 12 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 14 នាក់ និងស្លាប់ 03 នាក់ (03 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 12 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,382 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,734 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,992 នាក់