ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា កម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលអាកាសធាតុជាបន្តបន្ទាប់ចន្លោះថ្ងៃទី១៥-២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា កម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលអាកាសធាតុជាបន្តបន្ទាប់ចន្លោះថ្ងៃទី១៥-២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជា មានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ធ្លាក់ចុះដល់១៦អង្សាសេនៅ តំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាន ,១៧អង្សាសេ នៅតំបន់ទំនាបកណ្តាល និង១៩អង្សាសេ នៅតំបន់មាត់សមុទ្រ។