និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ប្រកាសបិទខ្ទប់គេហទំព័រនិងយូអអិល ចំនួន ៩ ដែលបង្ហោះរូបភាព និងវីដែអូអាសអាភាសកុមារ

និយ៍តករទ្ធរតមនាគមន៍កម្ពុជា (ន.6.ក.) ល្វមជួនដឺណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងកិច្ច
សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ ន.ទ.ក. បានចាត់វិធានការបិទខ្ទប់តេហទំព័រនិងយ្វអអិល ចំនួន ៩
(ដូចមានភ្ជាប់ជួន) បន្ទាប់ពីរកឃើញថាតេហទិព័រនិងយួអអិលទាំងនេះ បានបង្ហោឌួបភាពនិងវីដេអ្វូអាសអាភាសកុមារ
តាមប្រព័ន្ធអនឌាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ន.ទ.ក. នឹងបន្តសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិករ
ទ្លូរតមនាគមន៍ទាំងអស់ ដើម្បីលុបបិបាត់រាល់គេហទិព័រនិងយូអអិលដែលបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាសអាភាស
កុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលសកម្មភាពនេះ បានជិរុញនិងបង្កឱ្យ]កើតមានអាជីវកម្មពេស្យាកម្ម និងការជួញដូរមនុស្ស
ដែលបង្កន្ធវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះ ព្រមនាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងូនំធ្នូរដល់សណ្តាប់ធ្នាប់
សាធារណៈ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ន.ទ.ក. សូមអិពាវនាវដល់សាធារណជនឱ្យច្ចូលរួមរាយការណ៍ជួន ន.ទ.ក, តាមរយះ
លេខទូរស័ព្ទ ៦៧៨៩ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមបណ្តាញសង្គម Facebook “និយ៍តករទ្ធូរតមនាគមន៍កម្ពុជា –
Telecommunication Regulator of Cambodia នូវគេហទិព័រនិងយ្វអអិលណាមួយ ដែលបានបង្ហោះរួបភាព
និងវឺដេអូអាសអាភាសកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ន6.ក. នឹងរក្សាការសម្ងាត់ជួន។