ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១៥នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០៤នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 15 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ 04 នាក់ (02 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 14 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,370 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,720 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,989 នាក់