ព្រឹត្តិការណ៍​សង្គ្រាម​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ទាំង៦ ដែល​អាមេរិក​ប្រើប្រាស់​រថក្រោះ​ច្រើន​បំផុត

The Businessinsider ដែល​ធ្លាប់បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពីពេល​កន្លងមក​នូវ​អត្ថបទ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​ដែល​រៀបរាប់​អំពី​សម័យ​សង្គ្រាម​ទាំង៦ ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​អាមេរិក​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​រថក្រោះ​ច្រើន​បំផុត។

  • Battle of the Bulge: ជា​សង្គ្រាម​ដែល​កើតឡើង​នៅ​ចន្លោះ​ពីថ្ងៃ​ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៤ ដល់​ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤។
  • Battle of Norfolk: ជា​សង្គ្រាម​កើតឡើង​នា​ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ នៅក្នុង​សង្គ្រាម​ឈូង​សមុទ្រ​ហ្គោ​ហ្វ។
  • Battle of Arracourt: ជា​សង្គ្រាម​កើតឡើង​នា​ថ្ងៃទី១៨ ទៅដល់​ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៤ ជា​ពេល​ស្ថិតនៅ​ក្នុងសម័យ​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី។
  • Battle of Sidi Bou Zid: ជា​សង្គ្រាម​កើតឡើង​នា​ថ្ងៃទី១៤ ទៅដល់​ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ១៩៤៣ ជា​ពេល​ស្ថិតនៅ​ក្នុងសម័យ​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី២ដូចគ្នា។
  • Battle of Medina Ridge: ជា​សង្គ្រាម​ដែល​បានកើត​ឡើង​នា​ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ ក្នុងកំឡុងពេល​មាន​សង្គ្រាម​នៅ​ឈូង​សមុទ្រ​ហ្គោ​ហ្វ។
  • Battle of 73 Easting: ជា​សង្គ្រាម​ដែល​បានកើត​ឡើង​នា​ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ ក្នុងកំឡុងពេល​មាន​សង្គ្រាម​នៅ​ឈូង​សមុទ្រ​ហ្គោ​ហ្វ​ដូចគ្នា៕