រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្នើឱ្យតំណាងសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរ នៃក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ លីមីធីត បញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ាដោយខុសច្បាប់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្នើឱ្យតំណាងសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរ នៃក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ លីមីធីត បញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ាដោយខុសច្បាប់ជាបន្ទាន់ សហជីព និងក្រុមបាតុករត្រូវបន្តការចរាចរតាមនីតិវិធី ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារ តាមរយៈយន្តការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៕