ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៦នាក់(០៤អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ «គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 06 (04 នាក់ អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 10 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 02 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 04 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,493 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,917 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,012 នាក់