ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១៤នាក់(អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 14 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 13 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 14 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,487 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,907 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,012 នាក់