ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៤នាក់(០១អូមីក្រុង) ខណៈជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 04 (01 នាក់ អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 03 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,473 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,894 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,011 នាក់