ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៤នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ០៨នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 04 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 08 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 01 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 03 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,449 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,861 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,008 នាក់