ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៥នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ០៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 05 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 08 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 02 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 03 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,445 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,853 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,008 នាក់