ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយឱសថ MOLNATRIS ដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺកូវីដ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ

ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយឱសថ MOLNATRIS ដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺកូវីដ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។