ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៥នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ០២នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 05 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ 02 នាក់ (02 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 04 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,410 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,782 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,003 នាក់