ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្កីណែនាំ ស្ដីពីបែបបទនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់វិស័យឯកជន

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្កីណែនាំ ស្ដីពីបែបបទនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់វិស័យឯកជន